fbpx

Regulamin

1 lutego 2023

Regulamin 14. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka (pdf)

I ORGANIZATOR

Pałac Kultury Zagłębia, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), Plac Wolności 1, nr NIP 629-001-58-16, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Dąbrowa Górnicza pod nr 3/2008, zwany dalej Organizatorem.

II WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Gmina Dąbrowa Górnicza

III FORMUŁA KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się w dziedzinie kultury i sztuki.
 2. Konkurs odbywa się co dwa lata.
 3. Każda edycja Konkursu odbywa się w innych specjalnościach.
 4. W 2023 Konkurs odbędzie się w terminie 13–22 października w specjalnościach:
 • trąbka
 • róg
 • puzon
 1. Konkurs może zostać odwołany z przyczyn niezależnych od Organizatora, jednak może się to stać nie później 18 sierpnia 2023. W przypadku odwołania Konkursu, uczestnikom zostaną zwrócone wniesione opłaty konkursowe po potrąceniu opłat bankowych.
 2. W każdym czasie Konkurs może zostać odwołany wskutek siły wyższej i/lub zdarzeń i/lub innych okoliczności niezależnych od woli Organizatora, którym nie można było zapobiec. Za siłę wyższą i/lub zdarzenie losowe uznaje się zjawiska zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, których nie sposób było przewidzieć i których skutkom nie można było zapobiec nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, w szczególności takie jak: pożar, powódź, strajk, działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, zamach terrorystyczny, akty władzy publicznej, żałoba narodowa, obostrzenia Ministerstwa Zdrowia dot. pandemii COVID-19.

IV KANDYDACI

 1. Warunkiem przystąpienia kandydata do Konkursu jest spełnienie wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. W 2023 Konkurs adresowany jest do muzyków wszystkich narodowości urodzonych po 13 października 1993.
 3. Kandydatem do uczestnictwa w Konkursie może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawych, w tym osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.

V REJESTRACJA I KWALIFIKACJA DO KONKURSU

 1. Rejestracja w Konkursie jest równoznaczna ze zgodą na udział w Konkursie oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Termin rejestracji w Konkursie upływa 16 czerwca 2023. Zgłoszenia dostarczone po ww. terminie, niespełniające wszystkich warunków rejestracji lub niekompletne będą przez Organizatora odrzucone.
 3. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej 40 osób w poszczególnej specjalności Organizator dopuszcza przeprowadzenie preeliminacji. Podstawę oceny w preeliminacjach stanowi materiał audio-wideo, zawierający nagranie (bez cięć i montażu) kandydata z wykonaniem określonego repertuaru. Repertuar nagrania audio-wideo do preeliminacji:
  a) dla specjalności trąbka:
 • Johann Nepomuk Hummel – Koncert na trąbkę Es-dur cz. 1 i 2 (obowiązkowo na tr. B) (12’)b) dla specjalności róg:
 • Wolfgang Amadeusz Mozart – Koncert waltorniowy nr 4 Es-dur
  (bez kadencji) (16’)c) dla specjalności puzon:
 • Georg Christopher Wagenseil – Koncert Es-dur na puzon (12’)

Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu preeliminacji należy do Organizatora.

 1. Powiadomienie kandydatów o prawidłowej rejestracji oraz zakwalifikowaniu się do I etapu Konkursu nastąpi drogą elektroniczną (e-mail) do 7 lipca 2023.
 2. Organizator nie zwraca kandydatom nadesłanych dokumentów.
 3. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej stronie Konkursu spisakfestiwal.palac.art.pl / spisakfestival.palac.art.pl. Do formularza zgłoszeniowego wymagane jest dołączenie następujących załączników:
 • Krótka nota biograficzna do wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem. Nazwy własne należy podawać w poprawnej i pełnej formie np. imiona, nazwiska, nazwy instytucji. Długość noty nie może przekroczyć 1800 znaków ze spacjami. Notę należy załączyć w formacie .doc lub .docx, w dwóch wersjach (w języku polskim oraz w tłumaczeniu na język angielski). Organizator zastrzega sobie prawo do skrótów, redakcji i edycji not.
 • Dwie aktualne fotografie (w tym przynajmniej jedna fotografia portretowa) do wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem. Fotografie należy załączyć w formacie .jpg lub .tiff, w rozdzielczości minimum 300 dpi.
 • W przypadku osób niepełnoletnich zgoda na udział w Konkursie podpisana przez przedstawiciela ustawowego.
 • Nagranie audio-wideo, w jakości co najmniej HD, powinno zostać wykonane bez cięć i montażu, w odpowiedniej jakości wizualnej i dźwiękowej, umożliwiającej odbiór bez zniekształceń, rozmyć, wahań natężenia dźwięku. W nagraniu powinna być pokazana cała sylwetka kandydata, en face. Kandydat zamieszcza nagranie opatrzone imieniem, nazwiskiem i specjalnością na niepublicznym kanale YouTube. Następnie udostępnia je Organizatorowi zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym link, wyłącznie w celu przeprowadzenia preeliminacji. Niedopełnienie powyższych wymogów skutkować będzie niedopuszczeniem materiału do preeliminacji.

VI OPŁATY

 1. Opłata wpisowa wynosi 100 EURO lub równowartość tej kwoty w PLN, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora:

Pałac Kultury Zagłębia
Bank PeKaO SA
nr konta: 85 1240 4272 1111 0000 4835 1254
IBAN PL 85 1240 4272 1111 0000 4835 1254
Kod SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata + (tu proszę wpisać specjalność uczestnika)14 Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka.

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłaty nie podlegają zwrotowi.
 2. W ramach opłaty Uczestnik ma prawo skorzystać z usług akompaniatora, zapewnionego przez Organizatora w zakresie jednej próby i oraz jednego występu konkursowego w I i II etapie. Uczestnikowi przysługuje możliwość zgłoszenia w formularzu własnego akompaniatora, a Organizator nie poniesie kosztów jego wynagrodzenia, zakwaterowania oraz pobytu.
 3. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.

VII PRZEBIEG KONKURSU

 1. Koncert Inauguracyjny odbędzie się 13 października 2023 r.
 2. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności i odbędą się w trzech

etapach:

 • I etap (14–15 października 2023) – przesłuchania wszystkich uczestników dopuszczonych do Konkursu. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, Organizator przewiduje dodatkowe sesje.
 • II etap (16–18 października 2023) – w danej specjalności zostanie dopuszczonych nie więcej niż 12 uczestników. W szczególnych przypadkach Jury może zwiększyć liczbę zakwalifikowanych uczestników o 1 osobę w każdej specjalności.
 • III etap (19–21 października 2023) – w danej specjalności zostanie dopuszczonych nie więcej niż 4 uczestników. W szczególnych przypadkach Jury może zwiększyć liczbę zakwalifikowanych uczestników o 1 osobę w każdej specjalności. III etap odbędzie się z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Organizator zakwalifikowanym uczestnikom zapewnia jedną próbę z orkiestrą.
 1. Uczestnicy zobowiązani są przybyć minimum 1 godzinę przed przesłuchaniami każdego z etapów Konkursu.
 2. Podczas rejestracji w Biurze Konkursu uczestnik jest zobowiązany okazać dokument urzędowy poświadczający tożsamość oraz datę urodzenia (dowód osobisty, paszport).
 3. Podczas wszystkich etapów Konkursu obowiązuje alfabetyczna kolejność przesłuchań, począwszy od litery wylosowanej przez Organizatora. Ze względów organizacyjnych, z ważnych powodów lub za zgodą przewodniczącego Jury, Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia. Kolejność przesłuchań w formie listy będzie każdorazowo zamieszczana w dzień poprzedzający przesłuchanie w następujących punktach:
 • Pałac Kultury Zagłębia
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • miejsce zakwaterowania uczestników
 • strona internetowa spisakfestiwal.palac.art.pl (spisakfestival.palac.art.pl)
 1. Koncert Laureatów odbędzie się 22 października 2023. Podczas Koncertu Laureatów nastąpi uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Wszyscy laureaci zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów bez dodatkowej gratyfikacji. Absencja jest równoznaczna z rezygnacją z przyznanej nagrody pieniężnej. Program zostanie ustalony przez Jury w porozumieniu z laureatami. Laureaci zobowiązani są do wykonania programu zgodnie z ww. ustaleniami.

VIII ZAKWATEROWANIE

 1. Organizator zapewnia pobyt oraz pokrywa koszty zakwaterowania uczestnikowi na czas udziału w Konkursie. Organizator nie zapewnia pobytu osobom towarzyszącym uczestnikom.
 2. Uczestnicy pokrywają indywidualne koszty podróży i wyżywienia.
 3. Organizator nie pośredniczy w uzyskaniu wizy. Na indywidualną prośbę uczestnika Organizator może wydać zaświadczenie o uczestnictwie w Konkursie.
 4. Organizator nie pośredniczy w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w Polsce. Zalecane jest posiadanie ww. ubezpieczenia ze względu na nieprzewidziane wypadki.

IX JURY

 1. Jury Konkursu składa się z wybitnych artystów muzyków polskich i zagranicznych.
 2. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Regulamin prac Jury zostanie ustalony na pierwszym posiedzeniu Jury, przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych.
 4. Punktacja Jurorów może zostać upubliczniona po każdym z etapów Konkursu. Wyniki Konkursu są średnią z drugiego i trzeciego etapu przesłuchań.
 5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

X NAGRODY

 1. Wszystkim uczestnikom przyznawane są dyplomy:
 • I etap – dyplom uczestnictwa
 • II etap – dyplom półfinalisty
 • III etap – dyplom finalisty
 1. Finalistom w każdej specjalności mogą zostać przyznane nagrody:
 • I nagroda – 12 000 zł brutto oraz statuetka
 • II nagroda – 9000 zł brutto oraz statuetka
 • III nagroda – 6000 zł brutto oraz statuetka
 • wyróżnienie – 3000 zł brutto
 1. Od nagród zostanie potrącony podatek, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce 22 października 2023.
 2. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na rachunek bankowy laureata, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu, pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi właściwych danych i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazana nagroda.
 3. Nagrody pieniężne w Konkursie zostaną przekazane na rzecz laureatów po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich danych wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator Konkursu jako płatnik przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu laureatów.
 4. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł: Laureat 14. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka.
 5. Jury ma prawo zmienić liczbę i układ nagród i wyróżnień podanych w niniejszym regulaminie z zastrzeżeniem, że ogólna kwota nagród i wyróżnień nie może zostać zwiększona, a wysokość kwot poszczególnych nagród i wyróżnień nie ulegnie zmianie.
 6. Jury ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród głównych i wyróżnień.
 7. Niezależnie od ww. nagród i wyróżnień mogą zostać przyznane nagrody pozaregulaminowe. W przypadku przyznania nagród pozaregulaminowych o ich podziale decyduje Jury.

XI PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i nagrań wideo), wykorzystanie i publikację swojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.
 2. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora swoje autorskie prawa majątkowe związane z wykonaniem utworów w Konkursie.
 3. Uczestnicy przenoszą ww. prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatora w sposób nieograniczony czasowo i terytorialne na poniższych polach eksploatacji:
 • utrwalenie;
 • zwielokrotnienie w każdej technice;
 • wprowadzenie do pamięci komputera, sieci Internet lub innej;
 • publiczne odtwarzanie i wykonywanie;
 • wystawianie;
 • wyświetlanie;
 • najem;
 • dzierżawa;
 • wprowadzenie do obrotu handlowego;
 • nadawanie, integralne transmisje, retransmisje za pomocą wizji lub fonii (przewodowej lub bezprzewodowej), przez stacje naziemne i satelitarne oraz za pomocą sieci Internet lub innej.
 1. Eksploatacja ww. praw na ww. polach będzie dokonywana przez Organizatora i/lub podmioty uprawnione przez Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika Konkursu.

XII OCHRONA DANYCH

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Administratorem podanych danych będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1, w okresie od daty ich podania przez okres 2 lat. W przypadku przyznania nagród, dane osób nagrodzonych będą przetwarzane do celów księgowych przez okres 5 lat.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz promocji 14. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka.
 5. Na podstawie odrębnej zgody dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w celu informacji uczestników o kolejnych edycjach Konkursu do czasu wycofania zgody przez uczestnika. Wycofanie zgody jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
 • Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi noclegowe w celu organizacji zakwaterowania uczestników. Dane zostaną również zamieszczone na stronach internetowych Organizatora: spisakfestiwal.palac.art.pl; spisakfestival.palac.art.pl; palac.art.pl w celu informowania uczestników o kolejności przesłuchań, harmonogramie prób oraz wynikach poszczególnych etapów Konkursu.
 • Dane osobowe tych uczestników, którzy zgłosili zapotrzebowanie na zapewnianego przez Organizatora akompaniatora, zawierające informację w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, zostaną przekazane akompaniatorom w celu kontaktu, ustalenia harmonogramu prób, weryfikacji programu konkursowego itp.
 • Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i noty biograficznej zostaną przekazane do biura tłumaczeń w celu przełożenia tekstu na język polski lub angielski.
 • Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail mogą zostać przekazane sponsorom lub patronom, którzy zdecydują się przyznać nagrody lub wyróżnienia w ramach Konkursu.
 • Dane wizerunkowe zostaną wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów promocyjnych, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.
 1. Dostęp do danych może mieć firma obsługująca i serwisująca stronę internetową Konkursu, a także firma obsługująca system księgowo-finansowy ora współpracująca Kancelaria Prawna.
 2. Podając swoje dane osobowe, uczestnik ma prawo wglądu w te dane i możliwość ich edycji, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego (PUODO).
 3. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.
 4. W formularzu zgłoszenia konieczne jest zaakceptowanie (zaznaczenie) wszystkich, oznaczonych tzw. gwiazdką, zgód na przetwarzanie danych.
 5. W każdej chwili każdemu uczestnikowi oraz akompaniatorowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do nich istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów tych osób, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XIII PROGRAM KONKURSU

 1. Organizator informuje o obowiązku i konieczności posiadania oryginalnych wydań materiałów nutowych utworów przedstawionych w programie Konkursu poszczególnych specjalności. Przystępując do Konkursu, uczestnik poświadcza legalność materiałów nutowych, z których będzie korzystać.
 2. Uczestnicy mogą dokonywać zmian w przesłanym zgłoszeniu wyboru programu prezentowanego w Konkursie, jednak może się to stać nie później niż 1 września 2023. Zmiany należy przesłać drogą elektroniczną na adres spisak@palac.art.pl.
 3. Czas trwania przesłuchań pojedynczego uczestnika nie powinien przekroczyć: 25 min w I etapie, 30 min w II etapie, 25 min w III etapie (w zależności od specjalizacji).
 4. W I i II etapie konkursu uczestnicy wykonują utwory z towarzyszeniem fortepianu oraz solo. W III etapie konkursu uczestnicy wykonują utwór z towarzyszeniem orkiestry.

TRĄBKA

I etap, 2 utwory wykonywane z nut:

 1. Johann Nepomuk Hummel – Koncert Es-dur cz. 1 i 2 (obowiązkowo na tr. B) (12’)
 2. Eugène Bozza – Rustiques (7’)

II etap, 2 utwory wykonywane z nut:

 1. Do wyboru jeden z poniższych utworów:
 • Krzysztof Herdzin – Sonata na trąbkę i fortepian (15’)
 • Halsey Stevens – Sonata na trąbkę i fortepian (15’)
 1. Do wyboru jeden z poniższych utworów:
 • Johann Friedrich Fasch – Koncert na trąbkę D-dur (7’)
 • Leopold Mozart – Koncert na trąbkę D-dur (10’)
 • Georg Philipp Telemann – Koncert D-dur (9’)
 • Giuseppe Tartini – Koncert na trąbkę D-dur (10’)

III etap, 1 utwór z orkiestrą grany z pamięci:

 • Oscar Böhme – Koncert na trąbkę f-moll (15’)

———————————————————————–

RÓG

I etap, 2 utwory wykonywane z nut:

 1. Wolfgang Amadeusz Mozart – Koncert waltorniowy nr 4 Es-dur, KV 495
  (bez kadencji) (16’)
 2. Eugène Bozza – En Forét op. 40 (8’)

II etap, 3 utwory wykonywane z nut:

 1. Georg Philipp Telemann – Koncert waltorniowy D-dur TWV 51:D8 (9’)
 2. Do wyboru jeden z poniższych utworów:
  • Gilbert Vinter – Hunter’s Moon (6’3”)
  • Blai Maria Colomer – Fantasie-Légende pour cor chromatique en fa (7’)
  • Paul Dukas – Villanelle na róg i fortepian (6’30”)
  • Hermann Neuling – Bagatelle (6’30”)
  • Zdzisław Szostak – Rondo-allegro e rustico (6’)
 1. Do wyboru jeden z poniższych utworów:
 • Vitalij Bujanowski – España (5’)
 • Malcolm Arnold – Fantasy for Horn (4’30”)
 • Sigurd Berge – Horn-Lokk (7’)

III etap, 1 utwór z orkiestrą grany z pamięci:

 • Franz Danzi – Koncert E-dur na róg i orkiestrę (15’)

———————————————————————–

PUZON

I etap, 2 utwory wykonywane z nut:

 1. Eugène Bozza – Ballade op. 62 (8’30”)
 2. Georg Christopher Wagenseil – Koncert Es-dur na puzon (12’)

II etap, 3 utwory wykonywane z nut:

 1. Michał Spisak – Concertino na puzon i fortepian (8’)
 2. Do wyboru jeden z poniższych utworów:
 • Jiři Pauer – Trombonetta for trombone and piano (10’)
 • Frank Martin – Ballade (7’30”)
 • Jacques Castérède – Sonatine pour Trombone et Piano (8’30”)
 • Zdzisław Szostak – Moment musical na puzon i fortepian (6’45”)
 1. Do wyboru jeden z poniższych utworów:
 • Iannis Xenakis – Keren pour trombone solo (7’)
 • Vincent Persichetti – Parable XVIII for solo trombone op. 133 (6’)
 • Folke Rabe – Basta for trombone solo (4’30”)
 • Kurt Sturzenegger – B.A.C.H. Fantaisie pour trombone solo (5’30”)

III etap, 1 utwór z orkiestrą grany z pamięci:

 • Kazimierz Serocki – Koncert na puzon i orkiestrę (20’)

XIV POZOSTAŁE

 1. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, które nie należą do kompetencji Jury, decyzje podejmuje Dyrektor artystyczny Konkursu. Decyzje te są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Pozostałe newsy