fbpx

REGULAMIN

23 lutego 2024

REGULAMIN DO POBRANIA PDF

I ORGANIZATOR:

Pałac Kultury Zagłębia, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), Plac Wolności 1, nr NIP 629-001-58-16, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Dąbrowa Górnicza pod nr 3/2008, zwany dalej Organizatorem.

II WSPÓŁORGANIZATOR

Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, z siedzibą: (41-200) Sosnowiec, ul. Wawel 2, NIP:
644-243-56-95, zwany dalej Współorganizatorem.

III FORMUŁA KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się w dziedzinie kultury muzycznej i jest wydarzeniem organizowanym w ramach  IV Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka.
 2. Każda edycja Konkursu odbywa się w innych specjalnościach instrumentalnych.
 1. Celem konkursu jest promocja utalentowanych uczniów, prezentacja ich osiągnięć artystycznych, wymiana doświadczeń pedagogicznych nauczycieli oraz popularyzowanie muzyki klasycznej.
 2. Konkurs odbędzie się w terminie 7–9 października 2024r. w siedzibie  Współorganizatora, w następujących specjalnościach instrumentalnych:
 • obój
 • klarnet
 • fagot

5. Konkurs może zostać odwołany najpóźniej do 29 września 2024r. W przypadku odwołania Konkursu, uczestnikom zostaną zwrócone wniesione opłaty konkursowe po potrąceniu opłat bankowych.
6. W każdym czasie Konkurs może zostać odwołany lub przerwany wskutek działania siły wyższej i/lub zdarzeń i/lub innych okoliczności niezależnych od woli Organizatora, którym nie można było zapobiec. Za siłę wyższą i/lub zdarzenie losowe uznaje się zjawiska zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którym nie można było zapobiec nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, w szczególności: pożar, powódź, strajk, działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, zamach terrorystyczny, akty władzy publicznej, żałoba narodowa, stan epidemiczny.

IV UCZESTNICY

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Konkurs adresowany jest do następujących kategorii wiekowych uczniów polskich szkół muzycznych:

KATEGORIA I: uczniów klas I-III szkoły muzycznej II stopnia, klas VII-VIII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.

KATEGORIA II: uczniów klas IV-VI szkoły muzycznej II stopnia oraz klas II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.

 1. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawych, w tym osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodzica/przedstawiciela ustawowego.

V REJESTRACJA I KWALIFIKACJA DO KONKURSU

 1. Rejestracja w Konkursie jest równoznaczna ze zgodą na udział w Konkursie oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Termin rejestracji w Konkursie upływa 15 września 2024r. o g. 24.00. Zgłoszenia dostarczone po ww. terminie lub niespełniające wszystkich warunków rejestracji lub niekompletne będą przez Organizatora odrzucone.
 3. Powiadomienie kandydatów o prawidłowej rejestracji oraz zakwalifikowaniu się do I etapu Konkursu nastąpi drogą elektroniczną (e-mail) do 22 września 2024r.
 4. Organizator nie zwraca kandydatom nadesłanych dokumentów.
 5. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej stronie Konkursu spisakfestiwal.palac.art.pl / spisakfestival.palac.art.pl. Do formularza zgłoszeniowego wymagane jest dołączenie następujących załączników:
 • Notki biograficznej w postaci:

– imienia i nazwiska kandydata;

– daty urodzenia

– narodowości

– specjalności instrumentalnej

– nazwy aktualnej szkoły kandydata

– stopnia i klasy

– imienia i nazwiska nauczyciela specjalności instrumentalnej,

 • Aktualnej fotografii portretowej do wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem (Fotografię należy załączyć w formacie .jpg lub .tiff, w rozdzielczości minimum 300 dpi).
 • W przypadku zgłoszenia uczestnika niepełnoletniego – wypełnionej zgody rodzica/przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.
 1. Maksymalna liczba uczestników Konkursu wynosi 40 osób, w każdej ze specjalności instrumentalnej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

VI OPŁATY

 1. Opłata wpisowa wynosi 100 złotych. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora:

Pałac Kultury Zagłębia
Bank PeKaO SA
nr konta: 85 1240 4272 1111 0000 4835 1254
IBAN PL 85 1240 4272 1111 0000 4835 1254
Kod SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata  + (wraz ze specjalnością instrumentalną)
I Młodzieżowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka. Młodzi i zdolni.

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

3. W sytuacji niezakwalifikowania kandydata do konkursu z powodu przekroczenia limitu uczestników opłata wpisowa zostanie zwrócona.

4. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.

5. Organizator nie zapewnia i nie opłaca udziału akompaniatora. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania i nie ponosi kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i ich osób towarzyszących.

VII PRZEBIEG I PROGRAM KONKURSU

 1. Przesłuchania są jednoetapowe.
 2. Podczas Konkursu obowiązuje alfabetyczna kolejność przesłuchań, począwszy od litery wylosowanej przez Organizatora. Ze względów organizacyjnych, z ważnych powodów lub za zgodą przewodniczącego Jury, Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia. Kolejność przesłuchań przygotowana w formie listy będzie każdorazowo zamieszczana w dzień poprzedzający przesłuchanie w siedzibach Organizatora i Współorganizatora.
 1. Szczegółowy harmonogram wraz z harmonogramem prób akustycznych zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora najpóźniej w dniu 29 września
 2. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na minimum 1 godzinę przed wyznaczoną godziną przesłuchania konkursowego.
 3. Podczas osobistej rejestracji w Biurze Konkursu uczestnik jest zobowiązany okazać dokument urzędowy poświadczający tożsamość oraz datę urodzenia (legitymację szkolną, dowód osobisty) oraz pisemną zgodę rodzica/przedstawiciela ustawowego (uczestnik niepełnoletni).
 4. Uczestnicy Konkursu wykonują 2 zróżnicowane charakterem utwory (z fortepianem lub solo), w tym jeden utwór obowiązkowo autorstwa kompozytora polskiego.
 5. Dopuszcza się wykonanie prezentacji utworu z nut.
 6. Wykonanie prezentacji w trakcie przesłuchania ograniczone jest limitem czasowym:
  a)dla uczestników KATEGORII I: do 10 minut
  b)dla uczestników KATEGORII II: do 15 minut
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu wykonania prezentacji przez uczestników, odrębnie na zakończenie przesłuchań w każdej ze specjalności instrumentalnej, dla każdej z kategorii.

VIII  KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE I JURY

 1. Kierownictwo artystyczne na Konkursem sprawuje Dyrektor artystyczny festiwalu.
 2. Organizator i Współorganizator Konkursu powołają Jury, składające się z wybitnych autorytetów muzycznych, wykładowców wyższych uczelni.
 3. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
 4. Regulamin prac Jury zostanie ustalony na pierwszym posiedzeniu Jury, przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne.

IX NAGRODY

 1. Wszystkim uczestnikom przyznawane są dyplomy.

2. Finalistom w każdej specjalności mogą zostać przyznane nagrody pieniężne – odrębnie dla każdej z dwóch kategorii wiekowych i specjalności instrumentalnej:

 • I nagroda – 2000 zł
 • II nagroda – 1500 zł
 • III nagroda – 1000 zł

oraz 3 wyróżnienia, po jednym dla każdej ze specjalności, w postaci voucherów ufundowanych bezpośrednio przez serwisy instrumentów.

3. Od nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce w dniu przyznawania nagród.

4. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez laureata, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu, pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi właściwych danych i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazana nagroda. W przypadku konieczności wykonania przelewu na konto ulokowane w banku zagranicznym uczestnik zobowiązany jest do podania wszystkich danych, aby przelew był wykonany skutecznie. W sytuacji zwrotu spowodowanego przekazaniem niewłaściwych danych, uczestnik pokrywa koszty zwrotu.

5. Nagrody pieniężne w Konkursie zostaną przekazane na rzecz laureatów po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich danych wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator Konkursu jako płatnik przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu laureatów.

6. Zdobywcom nagród pieniężnych przysługuje tytuł: Laureat I. Młodzieżowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka. Młodzi i zdolni.

7. Jury ma prawo zmienić liczbę i układ nagród pieniężnych podanych w niniejszym regulaminie z zastrzeżeniem, że ogólna kwota nagród pieniężnych nie może zostać zwiększona, a wysokość kwot poszczególnych nagród pieniężnych nie ulegnie zmianie.

8. Jury ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród głównych i wyróżnień.

9. Niezależnie od ww. nagród i wyróżnień mogą zostać przyznane nagrody pozaregulaminowe. W przypadku przyznania nagród pozaregulaminowych o ich podziale decyduje Jury.

X PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i nagrań wideo), wykorzystanie i publikację swojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.
 2. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora swoje autorskie prawa majątkowe oraz prawa do artystycznych wykonań utworów w Konkursie.
 3. Uczestnicy przenoszą ww. prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatora w sposób nieograniczony czasowo i terytorialne na poniższych polach eksploatacji:
 • utrwalenie;
 • zwielokrotnienie w każdej technice;
 • wprowadzenie do pamięci komputera, sieci Internet lub innej;
 • publiczne odtwarzanie i wykonywanie;
 • wystawianie;
 • wyświetlanie;
 • najem;
 • dzierżawa;
 • wprowadzenie do obrotu;
 • nadawanie, integralne transmisje, retransmisje za pomocą wizji lub fonii (przewodowej lub bezprzewodowej), przez stacje naziemne i satelitarne oraz za pomocą sieci Internet lub innej.

4. Eksploatacja ww. praw na ww. polach będzie dokonywana przez Organizatora i/lub podmioty uprawnione przez Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika Konkursu.

XI OCHRONA DANYCH

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Administratorem podanych danych będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1, w okresie od daty ich podania przez okres 2 lat.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest mailowo pod adresem iod@palac.art.pl
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  a) przeprowadzenia oraz promocji I Młodzieżowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka Młodzi i zdolni przetwarzane, a także w celach kontaktowych będą dane uczestnika podane w formularzu na podstawie wyrażonej zgody przez 5 lat + rok bieżący;
  b) wyrażenia zgody na udział dziecka w konkursie przetwarzane będą dane rodzica/opiekuna przez 5 lat + rok bieżący;
  c) w celach księgowych dane uczestników przetwarzane będą przez 5 lat + rok bieżący. W przypadku nagrodzonych uczestników, dane przetwarzane będą przez 10 lat + rok bieżący;
  d) w przypadku zgłoszenia akompaniatora, jego dane przetwarzane będą przez 5 lat + rok bieżący;
  e) w celu informacji uczestników o kolejnych edycjach konkursu przetwarzane będą dane w postaci adresu email na podstawie zgody wyrażonej w formularzy zgłoszeniowym do czasu jej wycofania;
  f) w celu promocji konkursu oraz festiwalu przetwarzać będziemy dane w postaci wizerunku uczestników, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym do czasu jej wycofania;
  g) dane w postaci imienia i nazwiska uczestników zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatora: spisakfestiwal.palac.art.pl; spisakfestival.palac.art.pl; palac.art.pl w celu informowania uczestników o kolejności przesłuchań, harmonogramie prób konkursowych.
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
 • Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, uczestnika oraz jego wizerunku mogą zostać przekazane sponsorom, patronom i partnerom Konkursu, którzy zdecydują się przyznać nagrody lub wyróżnienia w ramach Konkursu.
 • Dane wizerunkowe zostaną wykorzystane przez Organizatora w celach promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów promocyjnych przekazywanych partnerom i sponsorom Konkursu oraz współorganizatorom.
 • Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, rodzica/przedstawiciela ustawowego uczestnika, mogą być przekazane sponsorom, patronom i partnerom Konkursu, którzy zdecydują się przyznać nagrody lub wyróżnienia w ramach Konkursu.
 • Dostęp do danych może mieć firma obsługująca i serwisująca stronę internetową Konkursu, a także firma obsługująca system księgowo-finansowy oraz współpracująca Kancelaria Prawna.
 • Dane osobowe zawarte w biogramie oraz dane wizerunkowe przekazane będą firmom wykonującym usługi poligraficzne.

6. Podając swoje dane osobowe, uczestnik, rodzic/opiekun prawny mają prawo wglądu w te dane i możliwość ich edycji, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego (PUODO).

7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

8. W formularzu zgłoszenia konieczne jest zaakceptowanie (zaznaczenie) wszystkich, oznaczonych tzw. gwiazdką, zgód na przetwarzanie danych.

9. W każdej chwili każdemu uczestnikowi, rodzicowi/przedstawicielowi ustawowemu oraz akompaniatorowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do nich istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów tych osób, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, które nie należą do kompetencji Jury, decyzje podejmuje Dyrektor artystyczny festiwalu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Pozostałe newsy