fbpx

Deklaracja dostępności

30 marca 2020

Zawartość Deklaracji Dostępności

Pałac Kultury Zagłębia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka (spisakfestiwal.palac.art.pl / spisakfestival.palac.art.pl)

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • 1.3.1, 4.1.2 – Elementy formularza kontaktowego nie posiadają etykiet tekstowych
  • 1.4.3 AA – Niedostateczny kontrast na całej stronie pomiędzy treścią i tłem. Brak możliwości przełączenia strony w tryb wysokiego kontrastu.
  • 2.1.4 A – Brak jednoliterowych skrótów klawiszowych służących do nawigacji na stronie

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Sprawdzenia dokonano za pomocą narzędzia aXe. Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iga Długokęcka, adres poczty elektronicznej: dostepnosc@palac.art.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32-733-88-25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy Placu Wolności 1

1. Budynek Pałacu Kultury Zagłębia znajduje się w ścisłym centrum miasta przy Placu Wolności 1. Usytuowany jest na wprost przystanków autobusowych i tramwajowych w odległości 100 m od nich. 650 m od dworca PKP.
2. Miejsca parkingowe:
Przed budynkiem PKZ od strony ulicy Górników Redenu przy podjeździe dla wózków, znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Kolejne 2 miejsca znajdują się za budynkiem PKZ, od strony wschodniej na parkingu przy ulicy Górników Redenu.
3. Podjazdy dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz:
Z przodu budynku po lewej i prawej stronie znajdują się 2 podjazdy dla wózków.
4. Poręcze przy schodach na zewnątrz:
Przy schodach przed budynkiem PKZ nie ma poręczy, ale podjazdy dla wózków wymienione powyżej posiadają poręcze.
5. Oznaczenie schodów na zewnątrz dla osób niedowidzących:
Do budynku prowadzi 9 schodów, następnie należy przejść 7,5 metra i pokonać jeszcze 2 stopnie.   
6. Oznaczenie drzwi wejściowych:
Drzwi wejściowe znajdują się w odległości 2,5 metra od schodów, nie są oznaczone w sposób widoczny dla osób niedowidzących. Rekomendujemy korzystanie z dzwonka.
7. Dzwonek:
Dzwonek znajduje się przy skrajnie lewych frontowych drzwiach wejściowych do budynku na wysokości około 100-110 cm od podłoża. Jest oznaczony kontrastującym kolorem. Jego naciśnięcie przywołuje pomoc osoby z punktu informacyjnego, która jest do Państwa dyspozycji w godzinach pracy instytucji.
8. Szerokość drzwi wejściowych:
Drzwi wejściowe mają szerokość dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością, otwierają się także dwuskrzydłowo. Aby skorzystać z pomocy pracownika punktu informacyjnego, prosimy przywołać go dzwonkiem znajdującym się przy środkowych drzwiach.
9. Poręcze przy schodach w holu głównym na parterze:
Na parterze przy wejściu głównym do pokonania są jeszcze 4 stopnie nie posiadające poręczy. Rekomendujemy skorzystanie z platformy, którą obsługuje pracownik punktu informacyjnego.
10. Oznaczenie schodów wewnątrz budynku:
Schody w holu głównym nie są oznaczone dla potrzeb osób niedowidzących. Do pokonania są 3 stopnie. Rekomendujemy skorzystanie z platformy, którą obsługuje pracownik punktu informacyjnego.
11. Platforma dla osób niepełnosprawnych parter:
Platforma znajduje się przy wejściu głównym po lewej stronie, obsługuje ją pracownik punktu informacyjnego.
12. Platforma dla osób niepełnosprawnych poziom -1:
Na poziomie -1 przy wyjściu z galerii sztuki znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością, obsługiwana jest przez pracowników BMS oraz pracowników Galerii Sztuki.
13. Oznaczenie dojścia do wind:
W obecnej chwili nie mamy oznaczeń dojścia do wind, ale pracownik punktu informacyjnego służy dla Państwa pomocą. W niedalekiej przyszłości planujemy wykonanie takich oznaczeń.
14. Obniżona lada przy punkcie informacyjnym:
Lada przy punkcie informacyjnym dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz na wózkach inwalidzkich.
15. Okienko kasowe:
Okienko kasowe nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale wszelkich transakcji, takich jak zakup czy zwrot biletu lub opłaty za zajęcia można dokonać przez internet.
16. Dostępność kawiarni:
Wejście oraz wysokość lady, a także układ stolików umożliwiają korzystanie z kawiarni osobom
z niepełnosprawnością ruchową. Kawiarnia znajduje się na parterze z prawej strony holu głównego, w razie konieczności rekomendujemy pomoc pracownika punktu informacyjnego.
17. Oznaczenia wind dla osób niedowidzących i niewidomych:
Brak oznaczeń drzwi od windy, przycisk przywołujący windę znajduje się z prawej strony na wysokości ok 75 cm od podłogi. Przyciski wewnątrz windy są oznaczone alfabetem Braille’a, rekomendujemy skorzystanie z pomocy pracownika punktu informacyjnego lub BMS.
18. Szatnia:
Po obu stronach holu w kieszeniach znajdują się szatnie, które czynne są podczas każdego wydarzenia odbywającego się w Sali teatralnej. W szatni są niskie blaty, osoba na wózku nie będzie miała problemu, aby z niej skorzystać. Zdarza się, że podczas niektórych wydarzeń czynna jest tylko jedna szatnia.
19. Miejsca dla wózków inwalidzkich w Sali teatralnej:
W Sali teatralnej znajdują się 3 miejsca dla wózków inwalidzkich oraz 2 miejsca dla opiekunów osób na wózkach. Ze względu na bezpieczeństwo osób na wózkach, dwa miejsca w tym jedno dla opiekuna znajdują w ostatnim rzędzie z lewej strony przy drzwiach wyjściowych oraz jedno miejsce dla wózka i opiekuna skrajnie z prawej strony. Aby zarezerwować miejsce dla wózków na konkretne wydarzenie, należy skontaktować się telefonicznie z kasą lub działem organizacji imprez i widowni. Miejsca dla opiekuna osoby niepełnosprawnej można dokupić w miarę ich dostępności. Ze względów bezpieczeństwa, nie ma możliwości aby osoby na wózkach inwalidzkich siedziały w bliższych rzędach. Osoby posiadające trudności z poruszaniem się, chodzące o kulach lub o balkoniku, proszone są o rezerwowanie miejsc w tylnych rzędach, tak, aby można było w razie potrzeby sprawnie przeprowadzić ewakuację.
20. Toalety dla osób z niepełnosprawnością:
Na każdym poziomie znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
W obecnej chwili nie mamy oznaczeń dojścia do toalet, ale pracownik punktu informacyjnego służy dla Państwa pomocą. W niedalekiej przyszłości planujemy wykonanie takich oznaczeń.
21. Winda na poddasze:
Winda prowadząca na poddasze znajduje się w lewym skrzydle budynku, rekomendujemy skorzystanie z pomocy pracownika punktu informacyjnego lub BMS.
22. Możliwość dostępu do obiektu z psem asystującym:
Istnieje możliwość wejścia do obiektu z psem asystującym. Miska z wodą dla psa znajduje się w holu na parterze przy drzwiach wejściowych.
23. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością na scenę oraz do garderób:
Dostęp na scenę dla osób występujących na wózkach inwalidzkich jest możliwy po uprzednim ustaleniu szczegółów z realizatorem wydarzenia z ramienia PKZ. W kulisach i garderobach nie posiadamy toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dom Kultury w Ząbkowicach – budynek w użyczeniu od Gminy Dąbrowa Górnicza

1. Miejsca parkingowe:
Na parkingu przed domem kultury po prawej stronie tuż przy podjeździe dla wózków znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
2. Podjazd dla wózków:
Z prawej strony przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla wózków dla osób
z niepełnosprawnością.
3. Oznaczenie schodów na zewnątrz dla osób niedowidzących:
Schody przed budynkiem wyłożone są matą antypoślizgową oraz oznaczone kolorem kontrastującym.
4. Z lewej strony przy wejściu głównym na wysokości ok. 100-110 cm znajduje się dzwonek przywołujący pracownika Domu Kultury.
5. Drzwi do budynku są szerokie, przeszklenia oznaczone są kolorem kontrastującym.
6. Na parterze znajduje się duży hol. Z prawej strony znajduje się szatnia, która posiada niskie blaty. osoba na wózku inwalidzkim nie będzie miała kłopotu, aby z niej skorzystać,
7. Na wprost wejścia głównego znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
8. Dostęp osób na wózkach inwalidzkich do sali teatralnej oraz gimnastycznej jest utrudniony
ze względu na schody i brak windy oraz platformy, ale osoba taka może skorzystać z zasobów Sali kameralnej i Sali lustrzanej.
9. Schody prowadzące do Sali teatralnej są oznaczone kolorem kontrastującym.
10. Szklane drzwi prowadzące do Sali teatralnej oznaczone są kolorem kontrastującym.
11. Dostęp do biur oraz sekretariatu jest utrudniony ze względu na ich umiejscowienie na pierwszym piętrze. Rekomendujemy skorzystanie z pomocy pracownika portierni, który poprosi pracownika biura czy sekretariatu, aby zszedł do Państwa na dół.
12. Szatnia znajdująca się po prawej stronie przy wejściu ma niskie blaty i osoba na wózku inwalidzkim nie będzie miała kłopotu, aby z niej skorzystać.
13.  Możliwość dostępu do obiektu z psem asystującym:
Istnieje możliwość wejścia do obiektu z psem asystującym.
W niedalekiej przyszłości planowany jest remont budynku Domu Kultury, wówczas przystosowany on zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Klub Krąg, ul. Ludowa 19A – budynek SM Lokator

1. Budynek klubu usytuowany jest na poziomie 0. Drzwi wejściowe znajdują się wzdłuż pasażu przy ulicy Ludowej. Wejście główne jak i wejście boczne dostosowane są do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, przy wejściu głównym znajduje się niski próg. Progi oraz drzwi wejściowe i drzwi ewakuacyjne oznaczone są kolorem kontrastującym.
2. Przy wejściu po prawej stronie znajduje się dzwonek na wysokości ok 100-110 cm od podłoża.
3. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w holu przy wejściu głównym. Włącznik światła do toalety znajduje się przy wejściu do toalety po prawej stronie na wysokości ok 100 cm.
4. Sala główna oraz pracownie są dostosowane do korzystania przez osoby
z niepełnosprawnościami.
5. Pracownicy klubu służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.
6. Niestety przy klubie brakuje miejsca parkingowego dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na fakt, że klub znajduje się w środku osiedla Mydlice Południowe, rekomendujemy parkowanie przed blokami.
7. Drzwi wejściowe oraz duże okna oznakowane zostały kolorem kontrastującym.
8. Szerokość drzwi wejściowych do sal dostosowana jest dla wózków.
9. Pracownicy klubu służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Klub Helikon, ul. Wojska Polskiego 45 – budynek SM Lokator

1. Przed wejściem do budynku na parkingu osiedlowym znajdują się 4 miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.
2. Do budynku prowadzi podjazd dla wózków oraz 2 schody oznaczone kolorem kontrastującym.
3. Przy wejściu po prawej stronie na wysokości 100-100 cm znajduje się dzwonek przywołujący pracownika klubu.
4. Drzwi wejściowe są szerokie i dwuskrzydłowe. Oznaczone są kolorem kontrastującym.
5. Na parterze znajduje się duży hol.
6. Po prawej stronie holu znajduje się szatnia przystosowana dla osób na wózkach.
7. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
8. Wejście na salę główną jest szerokie lecz po 3 stopniach w dół. Stopnie oznaczone są kolorem kontrastującym.
9. Budynek nie posiada windy.
10.  Biuro i pracownie znajdują się na 1 piętrze, schody oznaczone zostały kolorem kontrastującym.
11.  Pracownicy klubu służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Klub Unikat, ul. Kasprzaka 46– budynek SM Lokator

1. Klub znajduje się w środku osiedla, brak miejsc parkingowych bezpośrednio przy wejściu do klubu.
2. Wejście do klubu dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich znajduje się z drugiej strony budynku i jest wspólnym wejściem do spółdzielni mieszkaniowej.
3. Wejście główne znajduje się za piekarnią.
4. Próg przy wejściu głównym oznaczony jest kolorem kontrastującym.
5. Przy wejściu głównym na wysokości ok 100- 110 cm znajduje się dzwonek.
6. Przeszklenia w głównych drzwiach wejściowych oznaczone są kolorem kontrastującym.
7. Osoba poruszająca się na wózku może korzystać z Sali teatralnej w klubie.
8. Toaleta nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością.
9. Pracownicy klubu służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Klub Zodiak, ul. Tysiąclecia 10 – budynek SM Lokator

1. Klub znajduje się w środku osiedla, brak miejsc parkingowych bezpośrednio przy wejściu do klubu.
2. Przy wejściu na wysokości ok 100- 110 cm znajduje się dzwonek.
3. Drzwi wejściowe są szerokie, dwuskrzydłowe, przeszklenia oznaczone są kolorem kontrastującym.
4. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
5. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wydarzeń odbywających się w dużej Sali w klubie.
6. Pracownicy klubu służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Świetlica Łęka, ul. Przelotowa 188A –  budynek w użyczeniu od Gminy Dąbrowa Górnicza

1. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
2. Przy wejściu z prawej strony znajduje się podjazd dla wózków.
3. Przy drzwiach wejściowych na wysokości 100-110 cm znajduje się dzwonek przywołujący pracownika świetlicy.
4. Drzwi wejściowe są szerokie.
5. Na przeciwko wejścia głównego znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
6. W budynku nie ma progów, istnieje możliwość poruszania się na wózku.
7. Przeszklenia w drzwiach oznaczono kolorem kontrastującym.
8. Pracownicy świetlicy służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Świetlica Rudy, ul. Rudy 13A – budynek w użyczeniu od Gminy Dąbrowa Górnicza

Budynek świetlicy nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, biuro i główna sala zlokalizowane na 1 piętrze, toalety na parterze są niedostosowane dla osób na wózku.
Przy wejściu do świetlicy znajduje się dzwonek przywołujący pracownika. Drzwi wejściowe prowadzące do świetlicy i do pomieszczenia Koła Gospodyń, oznaczone są w przeszkleniach kolorem kontrastującym. Progi oraz schody wewnątrz budynku oznaczone są kolorem kontrastującym.
Pracownicy świetlicy służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Świetlica Tucznawa, ul. Ks. Stanisława 1 – budynek OSP Tucznawa

Świetlica znajduje się na 1 piętrze budynku OSP, próg oraz drzwi wejściowe oznaczone są kolorem kontrastującym. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek przywołujący pracownika. Do świetlicy  prowadzą  strome schody oznaczone kolorem kontrastującym. Toalety znajdują się na parterze, nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Pracownicy świetlicy służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Świetlica Łosień, ul. Pocztowa 3 –  budynek MZBM

Świetlica zlokalizowana jest na 1 piętrze w tym samym budynku co biblioteka. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek przywołujący pracownika świetlicy. Drzwi wejściowe oraz schody i progi oznaczone są kolorem kontrastującym. Toalety znajdują się na 1 piętrze, nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Pracownicy świetlicy służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Świetlica Błędów, ul. Żołnierska 180 – budynek OSP Błędów

Świetlica nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowana jest na 1 piętrze w budynku OSP. Drzwi wejściowe znajdują się na podwyższonym parterze. Toalety na parterze są niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do świetlicy prowadzą strome schody oznaczone kolorem kontrastującym.
Pracownicy świetlicy służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Świetlica Okradzionów, ul. Białej Przemszy 23 – budynek OSP Okradzionów

Świetlica znajduje się na 1 piętrze w budynku OSP, wejście do świetlicy znajduje się od strony ulicy. Próg jest oznaczony kolorem  kontrastującym. Przy wejściu znajduje się dzwonek przywołujący pracownika świetlicy.
Świetlica nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, biuro i główna sala zlokalizowane na 1 piętrze, toalety na parterze są niedostosowane dla osób poruszających się na wózku.
Pracownicy świetlicy służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Świetlica Strzemieszyce Małe, ul. Główna 61 – budynek MZBM

Świetlica zlokalizowana jest na wysokim parterze w budynku dawnej szkoły. Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Do wejścia głównego prowadzą schody oznaczone kolorem kontrastującym. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek przywołujący pracownika świetlicy. Drzwi wejściowe są przeszklone, oznaczone kolorem kontrastującym. Toalety nie są przystosowane  dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Pracownicy świetlicy służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Świetlica Kuźniczka Nowa 48 – budynek OSP Kuźniczka Nowa

Świetlica zlokalizowana jest na 1 piętrze w budynku OSP. Do świetlicy prowadzą strome schody oznaczone kolorem kontrastującym. Drzwi wejściowe oznaczone są kolorem kontrastującym. Toalety nie są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Pracownicy świetlicy służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Świetlica Antoniów, ul. Spacerowa 4 – budynek w użyczeniu od Gminy Dąbrowa Górnicza

Świetlica znajduje się w wolnostojącym budynku, do którego prowadzą schody oznaczone kolorem kontrastującym oraz podjazd dla wózków. Przy schodach znajduje się poręcz. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek przywołujący pracownika świetlicy. Drzwi wejściowe są przeszklone, oznaczone kolorem kontrastującym.
W małym holu znajdują się toalety nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, wejście do pomieszczeń Koła Gospodyń, schody na górę oraz wejście na dużą salę, jest ono przeszklone
i oznaczone kolorem kontrastującym.  
Przy schodach znajduje się poręcz. Na 1 piętrze znajdują się biuro świetlicy oraz pracownie.
Z lewej strony budynku świetlicy znajduje się pomieszczenie magla, w którym również odbywają się warsztaty. Prowadzi do niego osobne wejście, do którego próg oznaczony jest kolorem kontrastującym.
Pracownicy świetlicy służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Pozostałe newsy